O365 Teams projektityöskentelyssä

PopUpCollege-oppimisympäristössä hyödynnettiin O365 Teams -ohjelmaa projektioppimisen tukena. Tässä kirjoituksessa kerrotaan, kuinka PopUpCollegen tiimit rakennettiin ja kuinka niitä hyödynnettiin oppimisen tukena.

Teams työkaluna

Kun PopUpCollegen syksyn 2018 toteutusta suunniteltiin, tavoitteena oli löytää projektityöskentelyyn yksinkertainen sovellus, jota sekä opiskelijat että valmentajat voisivat yhdessä hyödyntää. Tavoitteena oli, että tiimityöskentely ja yhteydenpito olisi joustavaa, minkä lisäksi tieto olisi yhdessä paikassa. Edellä mainittujen kriteerien perusteella työskentelyalustaksi valittiin O365 Teams.

O365 Teams toimii siten, että sinne luodaan tiimejä, joiden sisällä voidaan esimerkiksi keskustella ja jakaa tiedostoja. Tiimejä on mahdollista kustomoida niiden toimintojen suhteen: erilaisia sovelluksia ja oikeuksia lisäämällä tiimiin toiminnallisuuksia voidaan muokata.

Kaksi PopUpCollegessa käytetössä ollutta tiimiä.

Tiimin luominen ja rakenne

PopUpCollegessa valmentajilla oli keskinäistä kommunikointia varten luotu oma tiimi, minkä lisäksi opiskelijat ja valmentajat olivat yhteisessä tiimissä. Tiimiä luotaessa kaikille yhteisen tiimiin tyypiksi valittiin ”luokat”, joka luo automaattisesti tiimistä koulumaiseen työskentelyyn soveltuvan version apuohjelmineen. Tällöin ohjelma luo tiimiin automaattisesti luokan muistikirja –työkalun, joka on OneNote -ohjelman koulumaiseen työskentelyyn tarkoitettu versio.

Luokan muistikirja eroaa tavallisesta OneNote-muistikirjasta siten, että ohjelma luo muistikirjaan automaattisesti kolme erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvaa osiota: yhteistyötila, sisältökirjasto ja opiskelijan muistikirjat:

Nämä valmiiksi luodut osiot nimettiin PopUpCollegessa seuraavasti: 1. Ohjeet ja tiedotteet 2. Tiimityöskentely 3. Opiskelijan oma muistikirja (opiskelijan nimi)

Näiden lisäksi muistikirjaan lisättiin vain valmentajille näkyvä osio, johon kirjattiin esimerkiksi päivittäisiä muistiinpanoja.

OneNote- luokan muistikirja jaettiin kolmeen toiminnalliseen osaan, joiden lisäksi valmentajille luotiin oma osio.

Tiimityöskentely

Opiskelijan työskentelymalli rakentui siten, että kaikki projekteihin liittyvä tieto kirjattiin tiimityöskentely-osion alle luotuun projektiosioon. Opiskelijoilla oli työskentelyn dokumentaatiossa vapaat kädet, mutta projektien osalta täytyi muistikirjaan kirjata ainakin projektisuunnitelma, aikataulu, roolit, esitys ja tiimin itsearviointi. Vaikka kaikilla opiskelijoilla oli sisällön muokkausoikeudet, viime kädessä projektipäällikkö vastasi siitä, että projektista löytyi tarvittavat tiedot.

Esimerkki PopUpCollegen avajaisten dokumentoinnista Teamsiin upotetussa luokan muistikirjassa.

Oman oppimisen dokumentointi

Luokan muistikirja luo automaattisesti kaikille opiskelijoille oman muistikirjan, jota opiskelijat käyttivät henkilökohtaiseen oppimisensa dokumentointiin. Kun omaa työskentelyä ja tuotoksia oli dokumentoitu muistikirjaan, sitä voitiin käyttää myös arvioinnin tukena.

Kaikille opiskelijoille, jotka olivat hyödyntäneet Teamsia ja muistikirjaa tarpeeksi laajasti, myönnettiin projektityöskentelyn digitaalinen osaamismerkki.

Osaamiskriteerit täyttäville opiskelijoille myönnettiin projektityöskentelyn osaamismerkki.

Arvio Teamsista yhteistyöalustana

Teams toimi projektityöskentelyssä päällisin puolin hyvin. Ohjelman käyttöönotto oli nopeaa ja opiskelijat omaksuivat käyttö- ja työskentelytavat nopeasti. Tiimityöskentely ja oppimisen dokumentointi olivat monipuolista, kun muistikirjaan voitiin lisätä esimerkiksi taulukoita, linkkejä, kuvia ja tiedostoja. Teams on myös siitä monipuolinen alusta, että siihen voidaan liittää erilaisia apuohjelmia, kuten Trello tai ThingLink.

Muutamia kehittämiskohteitakin tuli matkan varrella esiin. Esimerkiksi luokan muistikirjan rakenne tulisi pitää selkeänä – tässä kokeilussa tieto oli paikoitellen hajaantunut muistikirjan eri osiin, jolloin tietoa oli vaikeaa löytää.

Myös se, että PopUpCollegessa työskenteli opiskelijoita kahdesta oppilaitoksesta aiheutti hieman lisäjärjestelyjä. Luokan muistikirja ei nimittäin toimi, mikäli timissä on osallistujia eri toimipaikoista. Tästä syystä toisen oppilaitoksen opiskelijoille täytyi luoda tunnukset niin, että kaikilla tiimin jäsenillä oli tunnukset yhden oppilaitoksen O365-ympäristössä.

Muistikirjaa luotaessa tulee muistaa myös, että ennakkoon luotua muistikirjaa ei voi liittää jälkeenpäin tiimiin. Siispä on hyvä olla tiedossa, että muistikirja ja sen sisältö täytyy luoda uutta tiimiä luodessa.

Kokemukset Teamsista yhteistyöalustana olivat siis varsin hyvät ja ohjelmaa aiotaan hyödyntää myös kevään PopUpCollege-toteutuksella.